ЗДО №2, ”Дзвіночок”, Гайсин
Вінницька область, Гайсинський район

Річний звіт про діяльність закладу

Звіт директора за 2021/2022 н.р.

ЗДО  №2 «Дзвіночок»

Гайсинської міської ради

  

    Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» та з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора та інформування громадськості про діяльність закладу в 2021-2022 навчальному році.

    Заклад дошкільної освіти ясла-садок №2 «Дзвіночок» Гайсинської міської ради діє згідно з:

  • основними положеннями Конституції України;
  • Законом України «Про дошкільну освіту»;
  • Положенням «Про дошкільний навчальний заклад» затвердженим Кабінетом Міністрів України від 12 березня 2003р. №305 з внесеними змінами Постановою від 27 січня 2021 року №86;
  • Законом України «Про охорону дитинства»;
  • Конвенцією ООН «Про права дитини» затвердженою 20 листопада 1989 року;
  • Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти (затверджено Міністерством охорони здоров'я України від 25 вересня 2020 року №2205, що діє з 1 січня 2021 року);
  •  Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності, затвердженого наказом МОН України від 20.04.2016 № 446, та іншим процесуальним законодавством та нормативно – правовими актами, які регламентують діяльність закладів дошкільної освіти в Україні;
  • згідно Базового компоненту дошкільної освіти (затвердженого Міністерством освіти та науки України від 12.01.2021 року №33);

- Колективним договором між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом ЗДО на 2021-2025

-Правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників ЗДО;

- Статуту закладу дошкільної;

  • за освітньою програмою   «Українське дошкілля»,
  • Річного плану роботи.

 

    В  закладі дошкільної освіти створені належні умови  для освітньої роботи  як вихованців так і працівників, створення іміджу, тобто позитивної думки про дошкільний навчальний заклад.

    Зусилля педагогічного колективу в 2021 – 2022 навчальному році було спрямовано на вирішення таких завдань:

 

1. Продовження роботи  над розвитком пізхнавального інтересу дітей дошкільного віку засобами ігрових освітніх технологій.

2.Активізація педагогів щодо використання в освітньому процесі малих форм усної народної творчості , етнографічних матеріалів, національних традицій як складових національно-патріотичного виховання дошкільників, формування в дітей морально-духовних цінностей, навичок культури спілкування, збагачення знаннями про українську культуру та звичаї;

3. Формування у дітей основ сталого способу життя завдяки участі у проєктній діяльності природничо-екологічного змісту.

    Для реалізації завдань  створені належні  умови: приміщення забезпечені обов’язковим обладнанням, навчально-наочними посібниками, іграшками у відповідності до навчальних програм, згідно «Примірного переліку ігрового та навчально – дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти»  (Наказ Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2017 р. за № 1633).       Особлива увага зверталася на доцільне  раціональне розпланування площ території та приміщень, безпеку обладнання та інвентарю, їхній добір та раціональне розміщення, естетичне оформлення.  Особливий акцент було зроблено на створення привабливого розвивального освітнього простору.  В групах дітей раннього та  дошкільного віку ігровий матеріал розміщується в розгорнутому вигляді,  що спонукає  дітей до дій із ним, до створення сюжетів.

    В  ЗДО  створені належні умови для педагогів щодо успішного розв’язання завдань розвитку, навчання і виховання дітей. Педагогічний колектив працював за комплексною  освітньою програмою «Українське дошкілля».

    Для реалізації завдань  змісту програми в  методичному кабінеті закладу з метою підвищення методичного,  освітнього, теоретичного рівня педагогів, та фахової підготовки,  придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, фахові періодичні видання, які шляхом самоосвіти педагоги опрацьовували упродовж навчального року; сформований каталог педагогічного досвіду та інноваційних технологій, поповнено книжковий фонд кабінету, що дає можливість педагогам ознайомитися з сучасними педагогічними технологіями, авторськими наробками та використовувати їх в роботі з дітьми.

    Педагоги мають змогу користуватися сучасними ТЗН, комп’ютерами, ноутбуками, відеопроєктором та ін. Для дошкільнят придбані розвивальні  відео та аудіо матеріали. 

    З метою вивчення  можливостей педагогічного колективу  до нового режиму роботи під час воєнного стану методичною службою закладу було здійснено моніторинг:

– рівня інформаційно – комунікативних навичок педагогів;

 – наявність засобів комунікаційних технологій ; 

 –  можливість працювати дистанційно (мають електронну пошту, доступ до Skype, Viber  тощо);

     Аналіз показав, що 100% педагогів мали можливість дистанційно організовувати роботу з батьками та дітьми. Вихователі старших груп організовували з дітьми онлайн-заняття, що вимагало ретельної підготовки. Кожне заняття проводились по декілька раз на день для невеликої группки дітей. Графік проведення таких занять було узгоджено з батьками дітей.                                                      

       Складений план дистанційних методичних заходів на період воєнного стану відповідно завданням річного плану роботи закладу, планам самоосвітньої діяльності педагогів. Вся віддалена робота педагогів скоорденована з допомогою блоків завдань – самоосвіта, робота з дітьми та робота з батьками. На сайті  закладу дошкільної освіти для взаємоспілкування педагогів та батьків систематично розміщувалися матеріали “ Поради для усіх.”  Розроблені консультативні матеріали, онлайн – ігри та тести з метою перевірки знань педагогів.

    Психологічною службою закладу та педагогічним колективом   систематично проводилась робота з метою стабілізації педагогічного, батьківського та дитячих колективів, підтримки їх психологічного стану;  освітньої , розвивальної та корекційної роботи з дітьми через різні форми : спілкування в групах,  в соціальних мережах, мобільних додатках, сайті закладу.

       Система заходів річного плану  спланована  рівномірно, розподілена між педагогами за диференційним та індивідуальними підходами  з урахуванням можливостей закладу.  На реалізацію поставлених завдань була спрямована діяльність всіх підрозділів закладу дошкільної освіти , методична робота, управлінські рішення.  Освітні завдання   носять науково-методичний характер, базуються на діагностичній основі.  За даними досліджень характерним є  ріст позитивно-психологічного мікроклімату в кожній віковій групі, покращення технологічного клімату у зв’язку з освоєнням нового прогресивного педагогічного досвіду, знань в галузі новітніх педагогічних  технологій, навичок самооцінки, самокорекції, самоконтролю; динаміки пізнавальної активності всіх учасників освітнього процесу.                        

     Важливим напрямком роботи колективу є збереження і зміцнення здоров’я вихованців. Реалізація його забезпечена співпрацею педагогів та батьківського загалу щодо створення умов для фізичного, психічного розвитку, охорони життя дошкільників.     Аналіз та оцінка стану фізичного розвитку дітей здійснювались за показниками середнього відвідування дітей,  картами здоров`я дітей у групах, аналізу захворюваності, визначення кількості часто хворіючих дітей та індексу здоров’я.    На належному рівні проводилася робота щодо дотримання Інструкції з організації харчування дітей в ДНЗ. Систематично здійснювався контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Результати контролю відображені в Журналі контролю за харчуванням, в протоколах виробничих нарад. Документація з питань харчування велася відповідно до встановлених вимог.

     Аналіз  виконання  норм  харчування  за перше півріччя 2021- 2022 н.р.  показав,  що  в цілому харчування вихованців дошкільного навального закладу здійснювалося  наближено  до норм і становило   у середньому – 89 – 90 %..

    В закладі на належному рівні здійснюється медико – педагогічний контроль за фізичним розвитком та оздоровленням дітей. Систематично здійснюється контроль за проведенням всіх форм фізкультурно – оздоровчої роботи закладу освіти вихователем – методистом та сестрами медичними старшими. Ведуться протоколи, визначається моторна щільність заняття.

      Батькам вихованців надавалися консультації з питань фізкультурно – оздоровчої роботи з дітьми в домашніх умовах, оптимізації рухового режиму упродовж дня,  здорового способу життя, використанням здорового харчування, проведення дихальної гімнастики.

     Медичне обслуговування, профілактична і просвітницька діяльність відбувалися  на плановій основі, забезпечуючи  комплексний підхід у проведенні оздоровчо – профілактичної роботи. Питання збереження і зміцнення здоров’я дітей, зниження захворюваності реалізовувалися комплексними заходами  по зниженню захворюваності, постійно перебували на контролі адміністрації: підлягають вивченню, узагальненню та прийняттю управлінських рішень. Адміністрацією забезпечено  участь сестер медичних старших в різних заходах закладу дошкільної освіти.

     Впродовж періоду з 01.04.2022 по 31.05.2022 року ЗДО, у зв’язку з впровадженням воєнного стану, перейшов на дистанційне надання освітніх послуг вихованцям. Був розроблений план проведення дистанційної роботи закладу в даний період, перспективні та календарні плани роботи з дітьми згідно вікових груп. Проводилася дистанційна методична та психологічна робота з педагогами згідно складених планів. Методичні матеріали, нормативно-правова документація, відео проведення занять висвітлювалися на сайті закладу. Педагоги створювали відео звіти у вигляді фото колажів, колажів робіт дошкільників.

     У закладі створені умови для задоволення особистісних, пізнавальних та ігрових потреб, інтересів та нахилів  вихованців, їх креативного розвитку.

    Педагогічний колектив,  взаємодіючи з батьками вихованців, намагався   забезпечити дитині умови  в закладі та сім’ї для повноцінного фізичного та психічного розвитку, сприяти задоволенню потреб дитини в емоційно – особистісному спілкуванні, розвитку її творчих здібностей та інтересів, підвищенню рівня сформованості педагогічної культури батьків, гуманізації цілісного виховного процесу. Продуктивна взаємодія приносила радість батькам, вихованцям, педагогам.

    Через різні форми та види роботи з батьками  на основі   партнерських стосунків  педагоги надавали кваліфіковану допомогу батькам у вихованні дитини та розв’язанні педагогічних проблем.  Також важливим завданням для ЗДО цьогоріч є: розширення інноваційних форм співпраці з родинами, прозорості та інформаційної відкритості роботи закладу через роботу веб-сайту, створення відкритих груп у соціальних мережах Facebоok, Viber.

    Заклад дошкільної освіти практикує  активні форми взаємодії з батьками.

  На офіційному сайті закладу  батьки мають змогу знайти інформацію про напрями діяльності ЗДО; зміст, форми і методи  освітньої роботи, господарську та фінансову діяльність закладу, при необхідності внести свої пропозиції, рекомендації. Створюючи інформаційно – просвітницький простір для батьків та інших членів родини, які беруть участь у вихованні дитини,  заклад  сформував у педагогів і батьків позитивне ставлення до  співпраці.       

       Нині батьки вихованців більше цікавляться життям закладу дошкільної освіти,  результатами дитячої діяльності;  емоційно підтримують дітей. Із глядачів і спостерігачів батьки перетворилися на партнерів та активних учасників освітнього  процесу.

          Взаємодія з батьками  дала  змогу спільного осмислення моральних цінностей,  надала  суттєву педагогічну допомогу у розв’язання  проблем та завдань  морального, національного виховання дошкільнят,  переконала  в необхідності взаємодії  із закладом дошкільної освіти для успішного розв’язання завдань.

     Завдяки участі   батьків збагатилося  предметно – розвивальне середовище в групах та  нестандартне – на дитячих ігрових майданчиках.

       У відповідності з чинним законодавством та  нормативно-правовими документами   педагогічний  колектив  дошкільного  закладу  спрямовує  свою  діяльність  на  збереження  перспективності  й  наступності  дошкільної  та  початкової  ланок  освіти.

     Заклад дошкільної освіти приклав багато зусиль для створення  єдиного освітнього простору для дітей на етапі їх переходу від дошкільної до початкової  ланки освіти.  Адміністрацією ЗДО кожен рік укладається угода про спільну діяльність у галузі наступності .

     В закладі  проводиться планомірна постійна робота щодо соціального захисту дітей відповідно до  Закону України «Про охорону дитинства», Національної програми «Діти України», Конвенції «Про права дитини», Декларації прав дитини, нормативних документів. Дана робота проводиться з метою забезпечення реалізації державної політики щодо охорони прав дитини, соціального захисту дітей пільгових категорій та створення належних умов для їх соціально-психологічної адаптації та всебічного, гармонійного розвитку.                                         

    В закладі дошкільної освіти сформована та систематизована нормативно-правова база; ведеться база  даних  дітей – сиріт та дітей соціально  незахищених сімей,  планомірно проводиться робота щодо соціального захисту дітей різних пільгових категорій, а саме: забезпечується своєчасний облік та повнота даних про дітей пільгового контингенту.

        Управлінські рішення та дії керівника ЗДО були спрямовані на виконання таких завдань:

1. Організація діяльності колективу щодо надання освітніх послуг населенню відповідно до статуту закладу.

2. Комплектування груп на 1вересня 2021 – 2022 навчального року дітьми та кадрами.

4. Забезпечення умов для ефективного проведення освітнього процесу, фізичного та психічного розвитку дітей.

5. Організація харчування та медичного обслуговування дітей.

6.Вирішення освітніх, методичних, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань, які виникають у процесі діяльності ЗДО.

7. Сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників

8. Створення сприятливого емоційно – психологічного клімату у колективі ЗДО.

9. Організація дистанційної роботи педагогічних працівників.

10. Організація різних форм співпраці з батьками.

 

   У 2021-2022 навчальному році всі кошти направлені на створення належних умов перебування дітей у ЗДО, дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, забезпечення оснащення освітнього процесу.  Бюджетні кошти з кошторисних видатків на поточний рік, розподілялись  раціонально та   своєчасно використовувалися. Зараз коллектив плідно працює над підготовкою тимчасового укриття для учасників освітнього процессу , щоб з першого вересня розпочати роботу он-лай. Ми вдячні всім батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах, на території ЗДО , у підготовці тимчасового укриття, придбанні іграшок, дидактичних матеріалів, створюють затишок та комфорт для дітей, все те, без чого неможливо надати якісну дошкільну освіту дітям ..

      За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

      Успіхи закладу це не мої особисті успіхи, а успіхивсіх учасників освітнього процессу: працівників, батьків та дітей.

      Висловлюю подяку всім, хто причетний до освітнього процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.

 

 

Логін: *

Пароль: *