ЗДО №2, ”Дзвіночок”, Гайсин

Статут ДНЗ

Реєстраційний №11501200000000567

Дата реєстрації 29.05.2007 р

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням16сесії Гайсинської

міської ради 7 скликання

від 16 грудня 2016 року

​Міський голова Гук А.І.

 

 

ПОГОДЖУЮ

Начальник управління освіти,

фізичної культури та спорту

Гайсинської РДА

Шрамко В.М.

 

 

Статут

дошкільного навчального закладу

ясел – садка №2 «Дзвіночок»

Гайсинської міської ради

(Нова редакція)

м. Гайсин

2016 р.

 

1.Загальні положення

1.1. Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 2 «Дзвіночок» Гайсинської міської ради (надалі дошкільний навчальний заклад) створено на підставі рішення 8 сесії Гайсинської міської ради 5 скликання від 12 грудня 2006 року.

1.2. Скорочена назва українською мовою – ДНЗ №2.

1.3. Юридична адреса дошкільного навчального закладу: 23700 Вінницька область., м. Гайсин, вул. 1Травня буд.30.

1.4. Засновником дошкільного навчального закладу є Гайсинська міська рада. Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу у розмірі передбаченими бюджетними асигнуваннями.

1.5. Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. № 305, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом, прийнятим загальними зборами трудового колективу.

1.6. Дошкільний навчальний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп установленого зразка, бланки з власними реквізитами і реєстраційний рахунок в органах державного казначейства.

1.7. Головною метою дошкільного навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.8. Діяльність дошкільного навчального закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту виховання у любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів.

1.9.Дошкільний навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про дошкільний навчальний заклад та даним Статутом.

1.10. Дошкільний навчальним заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.11. Взаємовідносини між дошкільним навчальним закладом з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.12. Дошкільний навчальний заклад здійснює обробку персональних даних відповідно до законодавства.

2.Комплектування дошкільного навчального закладу

2.1. Дошкільний навчальний заклад розрахований на 240 місць.

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.3. У дошкільному навчальному закладі функціонують групи загального

розвитку.

2.4. Наповнюваність груп у дошкільному навчальному закладі становить:

 • ясельного віку - до 15 осіб
 • дошкільного віку - до 20 осіб
 • в оздоровчий період - до 15 осіб
 • різновікові - до 15 осіб.

Засновник може встановлювати меншу наповнюваність груп дітьми у дошкільному навчальному закладі.

2.5. Для зарахування дитини у дошкільний навчальний заклад необхідно пред'явити:

 • заяву батьків, або осіб, які їх замінюють;
 • медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ДНЗ;
 • медичну довідку про епідеміологічне оточення;
 • свідоцтво про народження дитини.

2.6. За дитиною зберігається місце у дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб які її замінюють, а також у літній період (75 днів ).

2.7. Відрахування дітей із дошкільного навчального закладу може здійснюватись за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють:

 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному навчальному закладі;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.8.Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини 10 днів.

2.9. Прийом, відрахування та переведення дітей з одного дошкільного навчального закладу в інший здійснюється керівником закладу протягом календарного року.

2.10. До ДНЗ №2 приймаються діти віком від 1року 6 місяців до 6(7) років.

3.Режим роботи дошкільного навчального закладу

3.1. Дошкільний навчальний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя, святкові тощо.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного навчального закладу з 800 до 1700 3.3. Графік роботи чергових груп з 7.00 до 8.00, з 17.00 до 19.00

4.Організація навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі.

4.1. Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня - оздоровчий період.

4.2. Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи дошкільного навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного навчального закладу і погоджується з відділом освіти райдержадміністрації.

4.4. У дошкільному навчальному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5.Навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі здійснюється за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

5.Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі

5.1. Дошкільний навчальний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей необхідне для їх нормального росту і розвитку і з дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН за погодженням з мінфіном.

5.2. У дошкільному навчальному закладі встановлюється трьохразове харчування.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного навчального закладу.

6.Медичне обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного навчального закладу здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний навчальний заклад надає приміщення й забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7.Учасники навчально-виховного процесу

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, вихователь-методист, педагогічні працівники, помічники вихователів , батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяка, нагороди Почесною грамотою і нагрудними знаками «Відмінник освіти», «Василь Сухомлинський», «За освітні та наукові досягнення», занесення на Дошку пошани, грошова премія.

7.3.Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • брати участь у покращанні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу;
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі у встановленому порядку;
 • своєчасно повідомляти дошкільний навчальний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • стежити за станом здоров'я дитини;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.6.Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7.Педагогічні працівники мають право:

 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
 • брати участь у роботі органів самоврядування дошкільного навчального закладу;
 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного навчального закладу;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; - об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • на захист професійної честі та власної гідності.

7.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

 • виконувати статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій , які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
 • виконувати накази та розпорядження керівництва;
 • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.9.Педагогічних та інших працівників приймає на роботу до дошкільного навчального закладу та звільняє керівник ДНЗ.

7.10. Працівники дошкільного навчального закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

7.11. Працівники дошкільного навчального закладу відповідно до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу проходять атестацію один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.12. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8. Управління дошкільним навчальним закладом

8.1. Управління дошкільним навчальним закладом здійснюється його засновником - Гайсинською міською радою та відділом освіти Гайсинської РДА.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного навчального закладу здійснює його керівник, який призначається і звільняється з посади органом управління освітою райдержадміністрації з дотриманням чинного законодавства.

Керівник дошкільного навчального закладу:

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного навчального закладу;
 • діє від імені дошкільного навчального закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • в межах своїх повноважень здійснює розпорядження в установленому порядку майном та коштами дошкільного навчального закладу;
 • відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного навчального закладу;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
 • затверджує штатний розпис за погодженням із засновником дошкільного навчального закладу та відділом освіти РДА;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово - господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3.Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі - педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник, вихователь-методист, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють;

Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного навчального закладу.

Педагогічна рада закладу:

 • розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі та приймає відповідні рішення;
 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників;

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного навчального закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування дошкільного навчального закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від

загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

 • приймають Статут, зміни і доповнення;
 • обирають раду дошкільного навчального закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
 • заслуховують звіт керівника дошкільного навчального закладу, голови ради дошкільного навчального закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово- господарської діяльності дошкільного навчального закладу;

- затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку дошкільного навчального закладу.

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного навчального закладу. Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради дошкільного навчального закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів. Рада дошкільного навчального закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету дошкільного навчального закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

9. Майно дошкільного навчального закладу

9.1. Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 15.01.2014 року дошкільному навчальному закладу передано земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель закладу освіти площею 1, 3274 га

9.2. Рішенням сесії Гайсинської міської ради від 02.02.2006 року передано в оперативне управління будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики.

10. Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу

10.1. Джерелами фінансування дошкільного навчального закладу є кошти:

 • засновника - міської ради;
 • відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
 • батьків або осіб, які їх замінюють;
 • добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
 • інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.2. Дошкільний навчальний заклад за погодженням із засновником має право:

 • придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
 • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
 • здавати в оренду приміщення юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3.Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів організації, працівників ( крім оплати їхньої праці , нарахування єдиного соціального внеску), членів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

10.4.Статистична звітність про діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.5.Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному навчальному закладі визначається законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, центральними органами виконавчої влади та іншими нормативно-правовими актами місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. Бухгалтерський облік в дошкільному навчальному закладі здійснюється через бухгалтерію закладу.

11. Контроль за діяльністю дошкільного навчального закладу.

11.1.Основною формою контролю за діяльністю дошкільного навчального закладу є державна атестація, що проводиться один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним навчальним закладом державних вимог щодо змісту, рівня обсягу дошкільної освіти здійснюється управлінням освіти райдержадміністрації.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально - виховним процесом встановлюється засновником дошкільного навчального закладу.

12.Порядок реорганізації (ліквідації, злиття, поділу, приєднання
або перетворення) дошкільного навчального закладу.

12.1. У разі прийняття рішення про реорганізацію (ліквідацію, злиття, поділ, приєднання або

перетворення) дошкільного навчального закладу усе майно передається його власнику (засновнику) або одній (кільком) неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується в дохід міського бюджету.

 

Завідувач ДНЗ №2 Т.П.Бойко

 

Підпис завідувача дошкільного навчального закладу №2 «Дзвіночок»

Бойко Тетяни Петрівни засвідчую.

Секретар Гайсинської міської ради О.А.Дика

 

 

Статут ДНЗ

Логін: *

Пароль: *